تعاریف سنتی و کلاسیک هنر

تعاریف سنتی و کلاسیک هنر
میکلانژ: اثر هنری چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی؛
پیکاسو: هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند؛
ارسطو: هنر آنچه را طبیعت از تکمیل آن ناتوان است کامل می کند؛
تولستوی:هنر باید از خشونت جلوگیری کند و فقط هنر است که از عهده چنین کاری برمی آید؛
داوینچی: هنر ملکه همه دانش هایی است که آگاهی را به مردم جهان منتقل می کند؛
افلاطون: هنر تقلید از طریعت است؛
تعاریف جامع هنر
بندرتو کروچه: هنر بیان احساس و عاطفه است که با استفاده از واسطه های مختلف هنری نمایان می شود؛
تاتارکویچ: فن آوری زیبائی، بازنمائی یا هماهنگ سازی واقعیت، آفرینش فرمها، فرانمایی احساس یا بیان از سوی هنرمند، فرآوری تجربه زیبایی
شناختی و تلنگر روحی، احساسی؛
لئون تولتوی: هنر یک فعالیت انسانی است، به معنا که شخص عامانه و با استفاده از برخی نشانه های خارجی، احساساتی را که تجربه کرده است
به دیگران سرایت می دهد و این دیگران مبتلای این احساسات می شوند و خود آنها را تجربه می کنند. )امتحانی(
شاخصه های زیباشناسی یا زیبائی

/ 0 نظر / 24 بازدید